Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
(όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ,  ΤΕ, ΔΕ , ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς.

 Βαθμός                   ΣΤ
 Βαθμός                    Ε
 Βαθμός                    Δ
 Βαθμός                    Γ
 Βαθμός                    Β
 Βαθμός                    Α

Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινόμενων, ύστερα από αξιολόγηση που διενεργείται μία φορά το χρόνο από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, ως εξής:

-Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ  στο Βαθμό Ε : μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων,

- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ : μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων,

- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ : μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων,

- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β : μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α : μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων.
. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.
Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε.

Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ:

 Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε , δύο  (2) έτη

Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ , τέσσερα (4) έτη

Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ , τέσσερα (4) έτη

Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β , τέσσερα (4) έτη

Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός) έξι (6) έτη

Θεωρητικά μπορεί κάποιος, εάν όλα εξελιχθούν ομαλά,   να φθάσει στο βαθμό Α μετά από 20 έτη υπηρεσίας, εφόσον θα ανήκει στο προνομιούχο ποσοστό του 20%, που θα περάσει από το βαθμό Β στο βαθμό Α.


Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης
1. Οι υπάλληλοι  λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. 
Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.)  
2. Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β και Α, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία . Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.
3. Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής :  
 
α) Βαθμός Ε :                δύο (2) Μ.Κ. 
β) Βαθμός Δ :                τρία (3) Μ.Κ.  
γ) Βαθμός Γ :                τέσσερα (4) Μ.Κ. 
δ) Τα μισθολογικά κλιμάκια   των βαθμών Β και Α  καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία. 

Βασικός Μισθός
1. Ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός του Βαθμού ΣΤ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ
2. Οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται με βάση το μισθό της προηγούμενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

                                         ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΒΑΘΜΟΣ      ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
                                           ΔΕ                        ΣΤ                      1,10
                                           ΤΕ                        ΣΤ                      1,33
                                           ΠΕ                        ΣΤ                      1,40
3. Οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής :
α. Του βαθμού Ε με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό(10%).
Β. Του βαθμού Δ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
Γ. Του βαθμού Γ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Δ. Του βαθμού Β με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Ε. Του βαθμού Α με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).  

4. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. των Βαθμών διαμορφώνονται ως εξής:

α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθμού και κατηγορίας με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού αυτού κατά δύο τοις εκατό (2%).
Β) Του κάθε επόμενου Μ.Κ. με προσαύξηση του βασικού μισθού του προηγούμενου κλιμακίου σε ποσοστό ίδιο με αυτό που ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση.
Οι βασικοί μισθοί που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.  
Με βάση τα ανωτέρω οι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης διαμορφώνονται ως εξής
                              


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΠΕ
ΣΤ
780
858
1037
1092
Ε
858
944
1141
1201
Δ
987
1086
1312
1381
Γ
1135
1249
1509
1588
Β
1362
1499
1811
1906
Α
1498
1649
1992
2097

 Οι υπάλληλοι, όλων των κατηγοριών, διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο (2) ετών στο βαθμό που εισάγονται .
Μετά το πέρας της δοκιμαστικής αυτής περιόδου, ο υπάλληλος μονιμοποιείται  εφόσον:
α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, με βάση τη βαθμολόγηση της απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης  βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης και
β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η δοκιμαστική του υπηρεσία.
Εφόσον ο δόκιμος υπάλληλος μονιμοποιηθεί, προάγεται στο βαθμό Ε.
Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη ικανό να μονιμοποιηθεί, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον, με βάση την έκθεση αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα του κρινόμενου προκειμένου να μονιμοποιηθεί . Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη λήξη της παράτασης της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πως διαμορφώνονται οι βασικοί μισθοί των βαθμών και των Μ.Κ της Π.Ε κατηγορίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΤΗ  ΥΠ.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΒΑΘΜΩΝ
Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Μ.Κ.
Μ.Κ  ΓΙΑ  ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
2
ΣΤ
2  έτη δοκιμαστικής εφαρμογής
1092
0
0


4
Ε
3 - 4
1201


5 - 6
ο βαθμός  Ε έχει 2 Μ.Κ.
1
1225


2
1250
Για το 10%
4
Δ
7 - 8
1381


9 - 10
ο βαθμός  Δ έχει 3 Μ.Κ.
1
1409


2
1437
Για το 20%

3
1466


4
Γ
11 -12
1588


13 -14
ο βαθμός Γ   έχει 4 Μ.Κ.
1
1620


2
1652
Για το 40%

3
1685

4
1719
4
Β
15 - 17
190618 - 20
Τα Μ.Κ. του βαθμού Ε χορηγούνται ανά τριετία μέχρι την αποχώρηση του υπαλλήλου
1
1944

κ.ο.κ μέχρι την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία, αν δεν προαχθεί στο βαθμό Α
2
1983

3
2022
Για το 80%
4
2062
5
2103
κ.λ.π.


Α
21 - 23
2097

Είναι για το 20% των υπαλλήλων που θα προαχθούν στον Α βαθμό από τον Β βαθμό
24 - 26
Τα Μ.Κ  του βαθμού Α χορηγούνται ανά τριετία
1
2139
27 - 29
2
2182
30 - 32
3
2226
κ.ο.κ μέχρι την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
 Ο υπάλληλος εισέρχεται με τον ΣΤ βαθμό και βασικό μισθό 1092 €. όπου και παραμένει για 2 συνεχή χρόνια. Μετά τη δοκιμαστική περίοδο της διετίας ο υπάλληλος μονιμοποιείται, εφόσον κριθεί ικανός από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Στη συνέχεια εισέρχεται στον Ε βαθμό. Στο βαθμό  Ε μετά από διετία θα πάρει το πρώτο Μ.Κ του βαθμού και μετά από μία δεύτερη διετία, αφού θα έχει συμπληρώσει 4 έτη στο βαθμό, θα κριθεί για τον Δ βαθμό. Επειδή όμως στον Δ βαθμό θα προαχθεί το 90% των υπαλλήλων, το 10% που δεν θα προαχθεί θα παραμείνει στον ίδιο βαθμό αλλά θα πάρει το δεύτερο Μ.Κ. του βαθμού. Το ίδιο γίνεται και στους άλλους βαθμούς.
 Στους βαθμούς  Β και Α τα Μ.Κ χορηγούνται ανά τριετία , με την προϋπόθεση πάντα ότι από τις εκθέσεις αξιολόγησης θα επιτυγχάνεται η υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας τουλάχιστον κατά 50%.          Τα ΜΚ αυτών των βαθμών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου μέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία . Δηλ. ένας που στα  20 χρόνια υπηρεσίας, έχει εξαντλήσει το Β βαθμό και έχει πάρει και το  πρώτο Μ.Κ του βαθμού,   μπορεί , εφόσον δεν μπορέσει να προαχθεί στον Α βαθμό, να παραμείνει στο Β βαθμό μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου , παίρνοντας ανά τριετία Μ.Κ . Το ίδιο γίνεται και στον Α βαθμό. Εάν μετά από κάποια χρόνια, ανήκει στο προνομιούχο ποσοστό του 20% και φθάσει στον Α βαθμό, μπορεί ανά τριετία μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου να παίρνει Μ.Κ.

Κατάταξη σε βαθμούς του υπηρετούντος προσωπικού
Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου για το νέο μισθολόγιο, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας  ως εξής:
 αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
ββ)  με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι τρία (23) έτη,  στο βαθμό Γ
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη , στο Βαθμό Β.
Για την κατάταξη των υπαλλήλων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6)  έτη και για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου αφαιρούνται δύο (2) έτη
Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια του υπηρετούντος προσωπικού 
                                                                                    
 Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ οι υπάλληλοι με πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Π.Ε
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΤΗ  ΥΠ.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΒΑΘΜΩΝ
Μ.Κ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Μ.Κ.
 έως 3 έτη
ΣΤ
2  έτη δοκιμαστικής εφαρμογής
1092
0
0

3 έως 9
Ε
3 - 4
1201

5 - 6

1
1225
7 - 8
2
1250
9 έως 15
Δ
9 - 10
1381

11 - 12

1
1409
13 - 14
2
1437

15 έως 22
Γ
15 - 16
1588

17 - 18

1
1620
19 - 20
2
1652
21 - 22
3
168523 και άνω
Β
23 - 25
1906


26 - 28
Τα Μ.Κ. του βαθμού Ε χορηγούνται ανά τριετία μέχρι την αποχώρηση του υπαλλήλου
1
1944
29 - 31
2
1983
32 - 35
3
2022

                                 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
     (μετά την κατάταξη σε βαθμούς και Μ.Κ  όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο)

      

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΓΑΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ    (αφορολόγητο 5000)

ΕΤΗ ΥΠ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔ. ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛ.
ΑΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓ.
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓ.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ

1
ΣΤ
1092
660
1408,15
868
-208
-23,96%

2
ΣΤ
1092
783
1448,15
1039
-256
-23,10%

6
Ε
1225
875
1527,15
1089
-214
-19,65%

12
Δ
1409
998
1647,15
1165
-167
-16,73%

20
Γ
1652
1157
1808,15
1296
-139
-12,01%

25
Β
1906
1304
1929,15
1367
-63
-4,83%

30
Β
1983
1348
2008,15
1413
-65
-4,82%

35
Β
2022
1371
2089,15
1461
-90
-6,56%


Σημείωση:

Ο μισθός του νεοδιόριστου υπολογίστηκε με κράτηση για κύρια σύνταξη 6,67% στο σύνολο των αποδοχών του,
θεωρώντας ότι πριν το διορισμό του είχε κάποια σχέση εργασίας με το Δημόσιο. Από 1-1-2011 σύμφωνα με το
ν.3865/2010 εφόσον προσλαμβάνεται για πρώτη φορά,χωρίς καμία σχέση εργασίας με το δημόσιο πριν το διορισμό 
του, υπάγεται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ , οπότε η κράτηση για κύρια σύνταξη 
είναι 16% επί των αποδοχών του, με αποτέλεσμα οι καθαρές αποδοχές του την πρώτη χρονιά να διαμορφώνονται στο
ποσό των 577€ και τη δεύτερη στα 700         

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

  1. Επιδόματα  εορτών και αδείας
Όπως και σήμερα (500+250+250)

  1. Οικογενειακή παροχή
Καταργείται το επίδομα γάμου (οικογενειακή παροχή) που ήταν 35 € και αυξάνεται το επίδομα των ανήλικων παιδιών ως εξής
1  παιδί   από 18 € αυξάνεται σε    50 €
2  παιδιά από 36 € αυξάνεται σε    70 €
3 παιδιά από  83 € αυξάνεται σε   120 €
           4 παιδιά από  130 € αυξάνεται σε 170 €
           5 παιδιά  από 203 € αυξάνεται σε 240 €
 Στην ουσία δεν πρόκειται για καμία αύξηση . Υπάλληλος με 2 παιδιά έπαιρνε επίδομα γάμου 35 € + 36 € επίδομα παιδιών=71 € Τώρα θα παίρνει 70 €

  1. Επιδόματα στελεχών της εκπαίδευσης
     


ΣΗΜΕΡΑ

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Περιφερειακοί Διευθυντές


700
Σχολικοί Σύμβουλοι και Δ/ντές Εκπ/σης
331,94

400
Προϊστάμενοι Γραφείων
299,55

370
Διευθυντές Λυκείων ΚΕ.Δ.Δ.Υ & Ε.Ε.Ε.ΚΤ.
295,50

350
Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών  4/θέσιων και άνω Δημ. Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
235,59

250
Υπ/ντές σχολικών μονάδων, Υπεύθυνοι Σ.Ε.Κ,  Προϊστάμενοι εκπ/κών θεμάτων Δ/νσεων, Προϊστάμενοι Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
127,92

150
Προϊστάμενοι 1/θ, 2/θ, 3/θ Δημ.Σχολείων και Νηπιαγωγείων
99,58

70


4. Επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών   100€ 

      5. Κίνητρο  Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.)
Το επίδομα αυτό μπορεί να καταβάλλεται μία φορά κατ’ έτος, μετά από πιστοποιημένη, μέσω της έκθεσης αξιολόγησης, επίτευξη των στόχων σε ποσοστό πάνω από 80% κατά το προηγούμενο έτος και μπορεί να ισούται με προσαύξηση μέχρι 10% του βασικού τους μισθού, εφόσον πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και 25% του βασικού τους μισθού, εφόσον πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.
.
Καταργείται το επίδομα Ειδικής Αγωγής
Μπαλάγκας Γιάννης

Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου